Binnen 1 - 3 werkdagen verstuurd
Gratis ophalen in Duiven
Gratis verzending vanaf 60 euro
Veilig betalen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
PuurBijOns

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 – DEFINITIES

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID

Artikel 3 – KOOPOVEREENKOMST

Artikel 4 - AANBOD

Artikel 5 – HERROEPINGSRECHT

Artikel 6 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

Artikel 7 – ONTBINDING

Artikel 8 – PRIJS

Artikel 9 - DUURTRANSACTIES DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Artikel 10 – BETALING

Artikel 11 – LEVERING

Artikel 12 – GARANTIE

Artikel 13 – KLACHTEN EN GESCHILLEN

Artikel 14 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN 

 

Artikel 1 – DEFINITIES

De volgende termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

            Ondernemer – de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn
            handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit, met de volgende identiteit:

          PuurBijOns

                Postadres: Talingstraat 33 
                    E-mailadres [email protected]
                 KvK-nummer: 87719010
             Btw-nummer: NL864382285B01

            Consument – de koper die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit

            Partijen – de ondernemer en de consument

            Aanbod – de producten, diensten, of de digitale inhoud of dienst die de ondernemer aanbiedt
            ter verkoop aan de consument

            Aankoop – het product, de dienst, of de digitale inhoud of digitale dienst dat door middel van
            de koopovereenkomst wordt gekocht door de consument van de ondernemer

            Bedenktijd – de termijn waarbinnen de consument herroepingsrecht heeft

            Dag – kalenderdag

            Herroepingsrecht – het recht voor de consument om de koop binnen de bedenktijd te
            ontbinden

            Koopovereenkomst – de totstandkoming van een overeenkomst waarbij de ondernemer zich
            verbind een zaak te geven en de consument zich verbindt voor deze zaak een koopprijs te
            betalen

            Koop op afstand – een koopovereenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt
            gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op
            afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de ondernemer en de consument en waarbij enkel gebruik wordt gemaakt van één of  meer middelen voor communicatie op afstand


Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen koopovereenkomsten op afstand tussen de ondernemer en de consument.

2. Voor het sluiten van de koopovereenkomst worden de algemene voorwaarden beschikbaar gesteld aan de consument op dusdanige wijze dat deze opgeslagen kunnen worden door de consument.

3. Indien voorts aanvullende of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn op de koopovereenkomst, worden deze op dezelfde wijze verschaft aan de consument.

4. In het geval van tegenstrijdige aanvullende of afwijkende voorwaarden zijn de voor de consument meer gunstige voorwaarden van toepassing.

5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 


Artikel 3 – KOOPOVEREENKOMST

1. De koopovereenkomst op afstand komt tot stand door aanbod van de ondernemer en aanvaarding van dit aanbod door de consument.

2. Het aanbod wordt door de ondernemer volledig en waarheidsgetrouw omschreven, inclusief de bijbehorende voorwaarden.

3.  De ondernemer brengt de consument op de hoogte van zijn aanvaarding van het aanbod toebehorende rechten en plichten.

4. De ondernemer vermeldt bij het aanbod, en uiterlijk aan het begin van het bestelproces, duidelijk en leesbaar of er beperkingen gelden voor de levering en welke betaalmiddelen worden aanvaard.

5. Bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt de ondernemer de consument op duidelijke en begrijpelijke wijzen van de volgende informatie:

   a) de identiteit, het postadres en het bezoekadres, het telefoonnummer, en het e-mailadres van de ondernemer;

   b) de voornaamste kenmerken van de aankoop;

   c) de prijs van de aankoop met inbegrip van alle belastingen en eventuele leveringskosten;

   d) de wijze van betaling, levering en uitvoering, en de bijbehorende termijnen en eventuele kosten

   e) het klachtenafhandelingsbeleid van de ondernemer;

   f) indien de consument herroepingsrecht heeft, de voorwaarden, termijn, en modaliteiten voor de uitoefening van dat recht, voor zover van toepassing de wijze van retournering van  de aankoop, en voor zover van toepassing de kostenvergoeding, alsmede het modelformulier voor ontbinding;

   g) indien de consument geen herroepingsrecht heeft, de informatie dat de consument geen herroepingsrecht heeft of, voor zover van toepassing, de omstandigheden waarin de consument afstand doet van zijn recht op herroeping;

   h) een herinnering aan het bestaand van de wettelijke garantie dat de aankoop aan de overeenkomst moet voldoen, en de eventuele bijstand aan de consument na aankoop;

    i) voor zover van toepassing de duur en de opzegvoorwaarden van de overeenkomst;

    j) voor zover van toepassing, het bestaan van en de voorwaarden voor financiële garanties die de consument op verzoek van de ondernemer moet verschaffen.

6. Indien de overeenkomst is ontstaan op een openbare veiling wordt aan het verstrekken van de informatie van het in lid 5 onder a genoemde voldaan door de overeenkomstige gegevens van de veilingmeester te verstrekken.

 

Artikel 4 - AANBOD 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2. 
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
4. 
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
5.  A
fbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
6.  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:|

 de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van verzending;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere
grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren
en indien gewenst herstellen
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 – HERROEPINGSRECHT

 

1. De consument heeft vanaf het sluiten van de overeenkomst 14 dagen bedenktijd om de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen.

2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.

3. Indien de aankoop uit meerdere producten bestaat, gaat de bedenktijd in op de dag nadat de consument het laatste product heeft ontvangen.

4. Indien het product middels meerdere zendingen wordt geleverd, gaat de bedentijd in op de dag nadat de consument de laatste zending heeft ontvangen.

5. Het bovenstaande blijft onverlet van toepassing indien het product door een door de consument aangewezen derde wordt ontvangen.

6. Indien sprake is van een overeenkomst tot levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid, of tot stadsverwarming, gaat de bedenktijd in op de dag nadat de overeenkomst wordt gesloten.

7. Voor herroeping kan de consument het door de ondernemer verschafte herroepingsformulier gebruiken, dan wel een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan de ondernemer.

8. Indien niet aan de artikel 3, lid 5 onder f gestelde eisen is voldaan, wordt de in lid 1 van dit artikel genoemde bedenktijd verlengd met de tijd die is verstreken vanaf het tijdstop waarop de bedenktijd is ingegaan, tot het moment waarop alle ontbrekende gegevens alsnog op de voorgeschreven wijze aan de consument zijn verstrekt, met een maximale  verlenging van 12 maanden.

9. Het recht op herroeping is niet van toepassing in de volgende gevallen, mits de ondernemer voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst duidelijk heeft vermeld aan de consument dat het recht op herroeping is uitgesloten:

   a) overeenkomsten waarvan de prijs van de aankoop gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;

   b) overeenkomsten die zijn gesloten op een openbare veiling;

   c) overeenkomsten waarbij de consument de ondernemer specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, tenzij:

            - het aanvullende dienstverlening waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht, betreft;

            - het de levering van andere zaken die dan noodzakelijk zijn om het onderhoud of herstel uit de voeren betreft;

   d) overeenkomsten tot de levering van producten die zijn vervaardigd op basis van de keuzen van de consument, of duidelijk voor de specifieke consument bestemt zijn;

   e) overeenkomsten tot levering van producten die snel bederven, of een beperkte houdbaarheid hebben;

   f) overeenkomsten tot de levering van producten die ter bescherming van de gezondheid of hygiëne niet teruggezonden kunnen worden en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

   g) overeenkomsten tot de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd met andere zaken;

   h) overeenkomsten tot de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs overeen is gekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan:

           - de levering slechts na 30 dagen kan plaatsvinden, en;

           - de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

   i) overeenkomsten tot de levering van audio-opnamen, video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

   j) overeenkomsten tot de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst door geregelde levering van dergelijke publicaties.

10. Je hebt het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om jouw product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van jou thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan je contact met ons opnemen via info@puurbijons. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van jouw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 

Artikel 6 - KOSTEN IN GEVALVAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 7 – ONTBINDING

1. Indien de consument herroepingsrecht heeft, binnen de bedenktijd gebruik maakt van dit recht, en de ondernemer hierover op de hoogte heeft gebracht middels het door de  ondernemer verschafte modelformulier voor ontbinding, of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring, wordt de overeenkomst tussen de partijen ontbonden.

2. Door ontbinding van de koopovereenkomst worden van rechtswege alle aanvullende overeenkomsten alsmede ontbonden.

3. Na ontbinding vergoedt de ondernemer onverwijld, doch binnen 14 dagen na ontvangst van het in lid 1 van dit artikel genoemde, alle van de consument ontvangen betalingen met inbegrip van de leveringskosten naar verhouding van het deel van de overeenkomst dat wordt ontbonden, op dezelfde betaalwijze als door de consument gebruikt ter betaling van de aankoop, tenzij de consument uitdrukkelijk met een andere kosteloze betaalwijze heeft ingestemd.

4. Indien de consument bij het sluiten van de overeenkomst heeft gekozen voor een andere levering dan door de ondernemer gekozen goedkoopste levering, is de ondernemer niet verplicht de bijkomende kosten voor deze leveringswijze terug te betalen.

5. Indien de aankoop reeds is geleverd of ter levering is verstuurd, zendt de consument na ontbinding onverwijld, doch binnen 14 dagen na het uitbrengen van de in lid 1 van dit artikel genoemde mededeling, de aankoop in goede staat terug of overhandigt deze aan de ondernemer of een door de ondernemer aangewezen persoon, tenzij op de grond van de aard van de aankoop door de ondernemer opgehaald dient te worden.

6. Tenzij overeen is gekomen dat de ondernemer de aankoop komt ophalen, kan de consument eerst nakoming vorderen van de in het voorgaande lid genoemde terugbetaling wanneer de ondernemer de aankoop heeft ontvangen of de consument een bewijs verschaft van terugzending van de aankoop aan de ondernemer.

7. De kosten voor het terugzenden van de aankoop komen voor rekening van de consument, tenzij de ondernemer heeft nagelaten de consument mede te delen dat deze kosten voor zijn rekening komen.

8. De consument is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van de aankoop als hij de aankoop meer of anders dan noodzakelijk heeft gebruikt van ter vaststelling van de aard, kenmerken en werking van de aankoop. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering indien de ondernemer de informatie overeenkomstig artikel 3, lid 5 onder f niet heeft verstrekt.

9. Indien de consument de overeenkomst herroept nadat hij uitdrukkelijk heeft verzocht tot uitvoering van de overeenkomst tot het leveren van water, gas of elektriciteit, die niet gereed zijn gemaakt voor verkoop in beperkt volume of in bepaalde hoeveelheid, of tot stadsverwarming, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsricht. Het evenredige bedrag dat de consument aan de ondernemer moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst, voor zover de totale prijs niet excessief is. Indien de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

10. De consument draagt geen kosten voor de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed zijn gemaakt voor verkoop in beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid, of tot      stadsverwarming, die geheel of gedeeltelijk tijdens herroepingstermijn zijn verleend, indien;

            - de ondernemer heeft nagelaten de informatie overeenkomstig artikel 3, lid 5 onder f of g te verstrekken, of;

            - de consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht tot bovengenoemde levering tijdens de ontbindingstermijn.

11. De consument is niet aansprakelijk en is geen kosten verschuldigd door de uitoefening van zijn herroepingsrecht, onverminderd het genoemde in lid 8, alsmede artikel 5, lid 4.

Artikel 8 – DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van  veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en;

       a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

       b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

       c) de in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 - DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING OPZEGGING

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Artikel 10 – BETALING

1. Bij het aangaan van de overeenkomst is de ondernemer bevoegd een aanbetaling te verlangen van de consument van ten hoogste 50% van de aankoopprijs.

2. Tot het moment dat de aanbetaling door de consument is voldaan, kan de consument geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

3. Het deel van de betaling dat achteraf plaatsvindt, dient door de consument te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd, of ingeval er geen bedenktijd van  toepassing is, na het sluiten van de overeenkomst.

4. Indien de consument zich niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting houdt, waarbij de betalingstermijnen als fatale termijnen gelden, is de consument van rechtswege in verzuim. In het geval dat de consument na nogmaals 14 dagen de tijd te hebben gekregen om de betaling alsnog de voltooien de betaling nog steeds niet voldoet, is de consument over het uitstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd en kan de ondernemer de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.

5. De ondernemer kan enkel in het voordeel van de consument afwijken van de wettelijke bepaalde hoogte van de wettelijke rente en incassokosten over de uitstaande betaling.
6. Lees de privacyverklaring van Klarna https://docs.klarna.com/klarna-payments/legal-and-privacy/eu/ 

 

Artikel 11 – LEVERING

1. De ondernemer draagt zorg voor het leveren van de aankoop op een zorgvuldige wijze, op de locatie die de consument heeft aangegeven als afleveradres.

2.. Het aan levering toebehorende risico berust bij de ondernemer tot het moment van aflevering bij de consument of een door de consument aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk anders overeen is gekomen.

3. De consument dient zorg te dragen dat de levering tijding kan plaatsvinden.

4. Levering vindt onverwijld, doch binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst plaats, tenzij een andere levertijd is overeengekomen en/of bij het aanbod is vermeld.

5. Indien de overeengekomen levertijd wordt overschreven, is de consument bevoegd de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

6. In het geval dat er sprake is van ontbinding overeenkomstig het voorgaande lid, en de aankoopprijs reed geheel of gedeeltelijk is betaald door de consument betaalt de ondernemer het betaalde bedrag onverwijld terug.

 

Artikel 12 – GARANTIE

1. De ondernemer draagt er zorg voor dat iedere aankoop voldoet aan de specificaties van het aanbod, en aan de redelijk eisen voor normaal gebruik.

2.Iedere verkopers- of fabrieksgarantie die wordt verstrekt door de ondernemer aan de consument, laat de strekking van de wettelijke garantie onverlet.

3. Bovengenoemde garanties gelden niet in het geval van normale slijtage of schade veroorzaakt door verwijtbaar ondeskundig gebruik, dan wel nalatigheid in het onderhoud van de aankoop door de consument.

 

Artikel 13 – KLACHTEN EN GESCHILLEN

 

1. Op iedere overeenkomst tussen de partijen is het Nederlands recht van toepassing.

2. De ondernemer beschikt over een voor de consument toegankelijke klachtafhandelingsprocedure.

3. Indien de consument een klacht heeft, dient deze klacht onverwijld en duidelijk omschreven aan de ondernemer kenbaar gemaakt te worden.

4. De ondernemer geeft reactie op klachten binnen 14 dagen.

5. In het geval van een onoplosbare klacht kan deze tevens worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Artikel 14 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN


Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Opgesteld op: 31 oktober 2022

Binnen 1 - 3 werkdagen verstuurd
Gratis ophalen in Duiven
Gratis verzending vanaf 60 euro
Veilig betalen